Mesafeli Satış Sözleşmesi
Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

 

 

MADDE 1- ALICI:

 

Ad Soyad / Unvan : [fatura-kullanici-adi]  [fatura-firma-adi]

Adres : [fatura-adresi]

Telefon : [telefon-no]

Eposta : [e-posta-adresi]

 

MADDE 2- KONU 

 

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.mkitap.com  internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN 

 

Tarih : [tarih]

Sepet İçeriği ve Toplamı : [sepet-tutar]

Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

Teslimat adresi: [kargo-adresi]

 

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

 

4.1- ALICI, www.mkitap.com  internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI' nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. 

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. 

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi hâlinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir. 

4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi hâlinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. 

 

MADDE 5- CAYMA HAKKI 

 

Cayma hakkının kullanılması için bu süre içerisinde SATICI’ya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunması şarttır. Cayma hakkının kullanılması hâlinde:

a)ALICI’ya veya onunu bildirdiği yukarıda bilgisi bulunan üçüncü kişiye teslim edilen ürünün iade edilmesi zorunludur.

b) 14 (on dört) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarlar veya ürünle birlikte hediye edilen diğer ürünleri eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılmasını ve bilginin ulaşımını takip eden 10 (on) gün içerisinde ürün bedeli ALICI’ya ödediği şekilde iade edilir. Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. İade kargo bedeli SATICI’ya aittir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın iade bölümü doldurularak ve ALICI tarafından imzalanarak iade edilecektir.

 

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER 

 

Cayma hakkı aşağıdaki hâllerde kullanılamayacaktır:

 

1.      Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Tüketicinin onay ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri

2.      Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler

3.      Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilemeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler

4.      Tüketici tarafından ambalajın açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler

5.      Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler

6.      Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler

7.      Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler

 

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME 

 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmeyi okumuş, anlamış ve tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

MADDE 8- MAL/HİZMETİN FİYATI

 

Mal/hizmetin peşin veya vadeli fiyatı, peşinat fiyatı sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı tarafından yapılan indirimler, kuponlar ve sair hususlar satış fiyatına yansıtılır.

 

MADDE 9- TEMERRÜD HÂLİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi hâlinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi hâlinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

 

MADDE 10- BİLDİRİMLER, DELİL SÖZLEŞMESİ VE KVKK AYDINLATMA METNİ KABULÜ

 

İşbu sözleşme ile taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanun’da sayılan zorunlu hâller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI'nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin HMK 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu; aşağıda verilen KVKK aydınlatma metninin içeriğini de bu çerçevede kabul beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 11- YÜRÜRLÜK

 

11 (on bir) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhâl yürürlüğe girmiştir.

 

SATICI 

 

Milenyum E-Kitap Teknolojileri Ticaret A.Ş.

Akpınar Mahallesi 845. Cadde No:20/1 Çankaya / Ankara

Tel: (312) 475 40 42 e-posta: milenyum@mkitap.com

 

ALICI

 

[fatura-kullanici-adi]

TARİH: [tarih]